Товары

Освіта в США. Education in the USA

22.01.2010

Американська система освіти відрізняється від інших країн. Існують державні загальноосвітні школи, приватні початкові і приватні загальноосвітні школи. Державні школи безкоштовні, а приватні школи — платні. У кожного штату своя система державних шкіл. Початкова освіта починається у віці шести чи семи років, коли дитина йде в перший клас.

У віці 16 років школярі закінчують початкову школу і можуть продовжити свою освіту в загальноосвітніх школах чи технікумах, як вони їх називають. Програма початкової школи включає: англійську мову, арифметику, географію, історію США, природознавчі науки, крім того, фізвихован-ня, спів, малювання, працю і т. д. Іноді в програму включаються іноземна мова і загальна історія.

До того ж деякі школи включають у свою програму загальної освіти предмети, необхідні для тих, хто сподівається знайти роботу в промисловості чи сільському господарстві, а також для тих, хто хоче вступити до коледжу й університету. Після закінчення школи усе більше число американців йде у вищі навчальні заклади. Студенти не вивчають ті самі предмети. Тільки перші два роки вони слідують загальній програмі.

Це означає, що кожен студент повинен вибрати принаймні один курс із загальних галузей науки: англійську мову, природничі науки, сучасні мови, історію чи фізичне виховання.

Після двох років навчання кожен студент може вибрати предмети відповідно до своїх професійних інтересів. Держава не надає прямої фінансової допомоги вищим навчальним закладам. Студенти повинні платити за своє навчання.

Це створює фінансові труднощі для деяких людей. Багато студентів змушені працювати, щоб оплатити своє навчання. Американці дуже високо цінують освіту. Недаремно Кеннеді сказав: «Наш прогрес як нації цілком залежить від нашого прогресу в освіті».

The American system of school education differs from the systems in other countries. There are state public schools, private elementary schools and private secondary schools. Public schools are free and private schools are feepaying. Each state has its own system of public schools. Elementary education begins at the age of six or seven, when a child goes to the first grade (form). At the age of sixteen schoolchildren leave the elementary school and may continue their education at one of the secondary schools or high schools, as they call them. The programme of studies in the elementary school includes English, Arithmetic, Geography, History of the USA, Natural Sciences and, besides, Physical Training, Singing, Drawing, Wood or Metal Work, etc. Sometimes they learn a foreign language and general history. Beside giving general education some high schools teach subjects useful to those who hope to find jobs in industry and agriculture or who want to enter colleges or universities.

After graduating from secondary schools a growing number of Americans go on to higher education. The students do not take the same courses. During the first two years they follow a basic programme. It means that every student must select at least one course from each of the basic fields of study: English, Natural Sciences, Modern Languages, History or Physical Training. After the first two years every student can select subjects according to his professional interest. The National Government gives no direct financial aid to the institutions of higher education. Students must pay a tuition fee. This creates a financial hardship for some people. Many students have to work to pay their expenses. The Americans place a high value on education. That’s why Kennedy said, “Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education”.

Vocabulary:

 • to differ ['difa] — відрізнятися          
 • basic program ['beisik 'program] — базова програма
 • free [fri:] — безкоштовний   
 • fee paying [fi: 'peirj] — платний       
 • to create [kri'eit] — створювати

Questions:

 • Does the American system of school education differ from the systems in other countries?
 • What kinds of schools are there in the USA?
 • Is it true that each state has its own system of public schools?

 

Понравилось сочинение » Освіта в США. Education in the USA, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Освіта в США. Education in the USA.

  
  Наверх