Твір з англіської мови Ternopil is a Place of Culture

31.12.2009

Тернопільська земля має славну історію. Наші предки створили тут вічну культуру в часи Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Вони зберігали традиції і звичаї українського національного духу, коли земля була під владою Литви, Австрії і Польщі. Слава наших співвітчизників Дмитра Вишневецького-Байди — засновника Запорізької Січі, Северина Наливайка — лідера селянського бунту, Нестора Морозенка — козацького полковника,— ніколи не вмре в пам’яті нації.

Відома оперна співачка Соломія Крушельницька родом з Тернопільської землі. Видатний фізик Іван Пілій теж черпав натхнення і творчість з Тернопільської землі. Кобзарі Стрілецької Січі розбудили бажання людей до незалежності. «Проголошення незалежності України» стало провідним документом у моральній свідомості людей. Історична подія набула важливості для тернопільчан.

Народ Тернополя прийняв поняття національної школи, національні традиції і християнську мораль у вихованні дітей. Тернопіль — місто музично-драматичного театру, концертного залу, музею природи, музею мистецтв і художньої галереї. Обласні конкурси-огляди, присвячені Олесю Курбасу, Соломії Крушельницькій, Володимирові Гнатюку, Олені Кульчицькій, а також фестивалі, що проводяться на честь відомих міст-побратимів, стали традиційними. Гордістю області є 237 художніх груп, що одержали звання національних. Недавно створені музеї Богдана Лепкого (у Бережанах), Уласа Самчука (у Тилявцях) стали значними центрами відновлення історичної правди минулого. Привертає увагу великої кількості відвідувачів архітектура Почаїв-ської лаври і монастиря, а також найдовших печер, розташованих на окраїнах Борщова. Обласний художній музей, відкритий у 1991 р., перетворився на справжню школу художнього мистецтва.

Ternopil land has got a glorious history. Our predecessors created an everlasting culture here at the time of the Kyiv Rus and Galytsko-Volyn Principality. They kept traditions and customs of Ukrainian national spirit when the land was under the power of Lithuania, Austria and Poland. The glory of our compatriots Dmytro Vyshnevetskyi- Bayda — the founder of Zaporizhska Sich, Severyn Naly-vaiko — the leader of the peasant’s uprising, Nestor Morozenko — the cossacks colonel, will never die in the memory of the nation.

A famous opera singer Solomia Krush-elnytska originated from Ternopil land. An outstanding physicist — Ivan Pilyi derived inspiration and creativity from Ternopil land too. The bards of the Sichovi Striltsi awoke the aspiration of the people for independence. The Proclamation of the Independence of Ukraine has become a leading paper in the moral boost of the people. The historical event has been of special significance for Ternopil residents.

 Ternopil’s people accepted the concept of a national school, national traditions and christian morality in the upbringing of children. Ternopil is a place of the music and drama theatre, a concert hall, a Natural History Museum, an Art Museum and a gallery. Regional review-contests dedicated to Oles Kurbas, Solomia Krushelnytska, Volodymyr Gnatyuk, Olena Kulchytska as well as festivals dedicated to famous town-fellows have become traditional. The region is proud of 237 artistic groups, which have won the title “national”. Recently created museums after Bohdan Lepkiy in Berezhany, Ulas Samchuk in Tylyavtsy have become outstanding centres of renewal of historical truth of the past. Numerous visitors of the region are attracted by the architecture of the Pochayiv Lavra and Monastery, as well as by the longest in the world caves located in the outskirts of Borshchov. The regional Art Museum, opened in 1991, has turned to real school of study of fine arts.

 Vocabulary:

 • predecessor ['pn:di,sesa] — предок
 • compatriot [kam'psetnat] — співвітчизник
 • uprising [Ap'raizirj] — бунт, повстання
 • to originate [a'nd3ineit] — братии початок
 • boost [bu:st] — тут: самосвідомість
 • concept ['kansept] — поняття
 • upbringing ['лрЬпціг)] — виховання
 • aspiration ['sespa'reijn] — бажання
 • inspiration [Inspa'reijn] — натхнення
 • resident ['rezidant] — постійний
 • житель renewal [n'nju:al] — відродження
 • truth [tru:0] — правда

Questions:

 • What history has Ternopil land got?
 • What did our predecessors create?
 • They kept traditions and customs of Ukrainian national spirit, didn’t they?
 • What was Solomia Krushelnytska?
 • Did she originate from Ternopil land?
 • Is Ternopil a place of the Music and Drama Theatre?

Понравилось сочинение » Твір з англіської мови Ternopil is a Place of Culture, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Сочинения на английском языке

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Твір з англіської мови Ternopil is a Place of Culture.

  
  Наверх